Collectors & District Magistrates of Dholpur

Name

Duration

SHRI RAKESH KUMAR JAISWAL
25.09.2019 - Continue
SMT. NEHA GIRI 27.12.2018 - 23.09.2019
SHRI NANNU MAL PAHADIA  07.05.2018 - 26.12.2018
SMT. SUCHI TYAGI (RR:07)

04.05.2015- 05.05.2018

SHRI KUMAR PAL GAUTAM (RR:09)

10.06.2013 - 03.05.2015

SHRI K. K. SINGHAL

08.10.2012 - 07.06.2013

SHRI RAM KHILADI MEENA

22.10.2010 - 05.10.2012

SHRI V SARAVANA KUMAR (RR:06)

16.04.2010 - 19.10.2010

SHRI MANMATH KUMAR

26.08.2009 - 15.04.2010

SHRI PURNA CHANDRA KISHAN (RR:05)

07.01.2009 - 24-08-2009

SHRI ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR (RR:02)

04.05.2007 - 05.01.2009

SHRI ASHUTOSH GUPTA

05.07.2006 - 05.04.2007

SHRI J.P. VIMAL

08.12.2004 - 30.06.2006

SHRI BHAWANI SINGH DETHA (RR:99)

27.01.2004 - 04.12.2004

SMT. SREYA GUHA (RR:94)

27.08.2001 - 27.01.2004

SHRI ANAND KUMAR (RR:94)

16.07.2000 - 25.08.2001

SHRI ABHAY KUMAR (RR:92)

27.05.1998 - 16.07.2000

SHRI JAYANTI LAL MODI (SC:87)

21.04.1997 - 22.05.1998

SHRI PREM SINGH MEHRA (RR:87)

01.01.1994 - 19.04.1997

SHRI PRABHAT DAYAL

18.07.1992 - 29.12.1993

SHRI L.N.YADAV

29.03.1991 - 18.07.1992

SHRI VINOD ZUTSHI (RR:82)

16.04.1990 - 29.03.1991

SHRI RAKESH SRIVASTAVA (RR:81)

23.08.1989 - 16.04.1990

SHRI DINESH KUMAR (RR:81)

03.10.1987 - 23.08.1989

SHRI SUNIL ARORA (RR:80)

09.07.1986 - 03.10.1987

SHRI B.D. JOSHI

15.07.1985 - 03.07.1986

SHRI B. B. MOHANTY (RR:77)

23.08.1983 - 29.06.1985

SHRI T. SRINIVASAN (RR:75)

28.08.1982 - 07.07.1983

SHRI P. K. DEB (RR:77)

15.04.1982 - 23.08.1982